Sociální demokraté už v pátek oslaví 138. výročí založení!

Sociální demokraté už v pátek oslaví 138. výročí založení!

04.04.2016 Počátky dělnického hnutí v českých zemích souvisejí s dopady průmyslové revoluce, s rozvojem tovární velkovýroby a masovým nárůstem dělnictva v průběhu 19. století. První politické zkušenosti získávali zástupci dělnictva v rámci obecného národního hnutí účastí na akcích v revolučních letech 1848 – 1849. Zde ale ještě nešlo o vlastní plně emancipovanou dělnickou politiku, včetně konkrétní formulace speciálních politických a sociálních programových požadavků.

Konec Bachova absolutismu a následná liberalizace společnosti v rámci rakousko-uherské monarchie po vydání Říjnového diplomu v roce 1860 výrazně a kladně působily rovněž na rozvoj dělnických aktivit. Bylo to období nárůstu spolkové činnosti v Rakousku, byly zakládány první odborové a dělnické spolky továrního dělnictva (vzdělávací, družstevní a podpůrné), z nichž nejznámější bylo svépomocné družstvo Oul, vedené dr. Františkem Chleborádem. Vznikaly první dělnické časopisy (Dělník, Dělnické listy), které kromě svépomocných myšlenek začaly postupně propagovat i socialistické názory.

Vývoj dělnického hnutí v českých zemích pokračoval v úzkém kontaktu se situací v samotném Rakousku a též v ostatních evropských zemích. Mezníkem politické emancipace dělnictva v habsburské monarchii se stal ustavující sjezd celorakouské sociálně demokratické strany v Neudörflu v roce 1874.

Hlavním politickým orgánem prvních českých průkopníků sociální demokracie se staly Dělnické listy, které sice původně vycházely od roku 1872 pod patronací mladočechů, ale již počínaje rokem 1873 se staly oficiální tiskovinou sociální demokracie. V polovině 70. let 19. století i v českém prostředí, a to i s ohledem na tehdejší hospodářskou krizi v Rakousku po krachu na vídeňské burze v roce 1873, dozrála situace pro vznik vlastní české sociálně demokratické strany. Tyto snahy měly být uskutečněny původně na prvním sjezdu českého dělnictva v září 1876 v Praze, který však byl zákrokem policie zmařen.

Teprve 7. dubna 1878 se sešlo tajně v hostinci U kaštanu v Břevnově u Prahy 14 delegátů socialistických skupin v čele s Josefem Boleslavem Peckou a Ladislavem Zápotockým, aby za přítomnosti zástupce výkonného výboru rakouské sociální demokracie Ferdinanda Schwarze založili Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Ta začala působit v rámci celorakouské strany a sdružovala české dělníky i v německy mluvících oblastech.

Hlavními programovými požadavky přijatými svatomarkétským sjezdem bylo mj. především všeobecné, rovné a přímé volební právo pro všechny občany nad 20 let, úplná svoboda tisku, spolčování a shromažďování, nemocenské a sociální zákonodárství pro dělnictvo, zavedení 10-ti hodinové pracovní doby (8 hodin v nebezpečných provozech), omezení práce žen a odstranění práce dětí v továrnách, odstranění všech nepřímých daní a zavedení jediné přímé progresívní daně z příjmů a dědictví. Program i prohlášení zásad, schválené sjezdem, byly v časopise Organizace rakouskými cenzurními orgány konfiskovány a časopis zabaven. Účastníci sjezdu byli pozatýkáni a vězněni.

Sotva vzniklému sociálně demokratickému hnutí nastalo velmi těžké období policejní perzekuce, které vedlo též ke značným vnitřním rozporům mezi frakcemi umírněných a radikálů (anarchistů). V prostředí českých zemí se podařilo zmíněné období nejednoty a perzekuce překonat na společném sjezdu sociální demokracie v Brně – Lužánkách v roce 1887, na celorakouské úrovni potom v Hainfeldu na přelomu let 1888 a 1889. Po parlamentních volbách v roce 1907, které se konaly na základě nově uzákoněného všeobecného, rovného, přímého a tajného volebního práva (zatím pouze pro muže), se stala sociální demokracie v českých zemích nejsilnější politickou stranou.

Vznik Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické v dubnu roku 1878 reprezentuje základní východisko socialistického hnutí a současně též tradici, která i dnes po mnoha letech zavazuje současnou českou sociální demokracii pokračovat v úsilí o sociálně spravedlivější a solidárnější společnost.

 

Tiskové oddělení