Pozměňovací návrh senátu k novele občanského soudního řádu a exekučnímu řádu přináší zásadní změnu v nezvladatelném zadlužování občanů České republiky

Pozměňovací návrh senátu k novele občanského soudního řádu a exekučnímu řádu přináší zásadní změnu v nezvladatelném zadlužování občanů České republiky

05.09.2012 Je potřeba si uvědomit, že exekutoři nejsou soukromníci, nýbrž jako soudní exekutoři vykonávají přenesenou moc státu.

Je tedy nutné, aby nad nimi existoval efektivní státní dohled, který jednoznačně určí pravidla jejich fungování. Exekutorská komora na naši kampaň týkající se požadavku lepšího dohledu nad exekucemi reagovala přáním vést o změnách diskuzi – té se samozřejmě nebráním, nicméně je potřeba se dobrat nějakého konkrétního výsledku. Proto jsme v Senátu navrhli tři zásadní změny, které povedou k mnohem účinnější ochraně občanů před mnohdy nezdravou praxi vymáhání pohledávek a zároveň umožní věřitelům dobrat se úspěšněji vymožení jejich pohledávek.

Prvním z návrhůje zavedení  principu místní příslušnosti exekutorských úřadů. To znamená, že pohledávky dlužníků budou vykonávat výhradně exekutoři v okrese bydliště dlužníka. Dojde tak k odstranění současného stavu, kdy drtivou většinu exekucí provádí pět velkých exekučních fabrik, často na druhém konci republiky. Podle kritiků se tím naruší konkurence mezi jednotlivými exekutory – ta je však podle mne stejně nežádoucí a v podstatě nesmyslná, stejně tak jako by bylo, kdyby někdo chtěl konkurenci soudů a možnost vybrat si bez omezení soud, který by projednal jeho kauzu. Exekutor musí pouze efektivně vykonávat přenesenou pravomoc státu, a ne soutěžit s jinými exekutory a podbízet se vymahačům pohledávek. Zároveň se tím umožní velmi důležité slučování všech exekučních řízení proti témuž dlužníkovi, díky čemuž dojde k zásadnímu snížení nákladů.

Druhým návrhem sleduji zrušení současné praxe, kdy už nejde o efektivní vymožení pohledávky, ale o kšeft s náklady na řízení, kdy se skupují malé pohledávky v řádu deseti a stokorun za cenu vyšší než je jejich nominální hodnota.Cílem je pouze odrat dlužníky, neboť ten u každé exekuce musí vždy zaplatit přísudek za poskytnuté právní služby v řádu tisíců korun, přestože u drtivé většiny pohledávek žádné právní služby poskytnutynejsou. Navrhujeme proto, aby u tzv. bagatelních pohledávek (do výše 5000 korun) nebyla tato náhrada přisuzována automaticky, ale pouze dle uvážení soudu v případech, kdy je její přiznání na místě. Dojde tak k nápravě současného naprosto nespravedlivého stavu, kdy člověk, na kterém je požadována úhrada dluhu v řádu stokorun, musí zaplatit ve výsledku až desítky tisíc.

Třetí návrh potom zavádí povinnost, aby byl každý žalovaný nezletilý během soudního řízení zastupován jeho zákonným zástupcem. Nebude se tak už napříště stávat, že nějaký středoškolák nezaplatí pokutu za jízdu na černo, nedocení dopady soudního řízení a kvůli následné exekuci bude vstupovat do dospělého života s neřešitelným dluhovým balvanem na krku.

Uvědomuji si, že předložené návrhy neřeší všechny problémy exekucí, nicméně přinášejí zásadní zlepšení, která ulehčí občanům naší země. Bez těchto úprav původní návrh zákona nic podstatného v řešení narůstající zadluženosti občanů nepřinese.

 

Mgr. Jiří Dienstbier

  • Místopředseda ČSSD, člen Senátorského klubu
  • Stínový ministr spravedlnosti