Netransparentnost, nekoncepčnost, stále stejná písnička

Netransparentnost, nekoncepčnost, stále stejná písnička

17.07.2014 Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu čtyř programů, souvisejících s nemovitou infrastrukturou Ministerstva obrany a její příspěvkové organizace Armádní servisní v projektech z letech 2010 až 2013, ukázala na nekoncepčnost a netransparentnost v resortu, který na jedné straně neustále naříká na nedostatek finančních prostředků, na straně druhé neumí systémově vyřešit nehospodárné nakládání se svěřenými finančními prostředky.

Netransparentní provedení investičních akcí a zejména podivné opravy budov souvisejí s jistým stavem řízení rezortu v těchto letech, kdy se na pozici ministra obrany vystřídali celkem čtyři ministři a jedna prosincová ministryně. Takže si kladu otázku, za kterého vedení resortu vlastně docházelo k této nehospodárnosti či zda problém je zakořeněn v celkovém systému a vůbec nezáleželo na tomto vedení. Osobně se kloním k druhé tezi.

NKÚ ve své kontrolní akci č.13/30 vycházela ze Střednědobého plánu rozvoje a činnosti rezortu MO a z Bílé knihy o obraně. Přesto, že byl shledán soulad realizace programů, je kritizována značná disproporce mezi plánovanými náklady a mezi skutečnými výdaji. V řadě případů se tato disproporce pohybuje až k 45%, což nesvědčí o kvalitě plánování. Zároveň se ukazuje, že stav budov, které nebyly 30 let rekonstruovány, si vyžadují nadále velkou pozornost vedení AČR. Zpráva zároveň konstatovala, že Armádní servisní, p.o. nepostupovala účelně a hospodárně. Tyto výtky se týkaly zejména tří podezřelých rekonstrukcí armádních budov. Ale problémy se projevily i ve změnách projektových dokumentací či v navyšování celkových nákladů v průběhu realizací.

Kontrolní orgán za důvod změn a disproporcí poukázal na snížení rozpočtu MO kapitoly 307. Možná, že je na tom kus pravdy, na druhou stranu je nutno si uvědomit, že resort každoročně není schopen utratit minimálně miliardu korun z investičních akcí. Důvodem je zejména pozastavení investic počátkem roku, kdy není jasné, zda nedojde k dalšímu krácení rozpočtu. Poté již není dostatek času na kvalitní přípravu a vlastní realizaci investičních akcí. Takto nastavený systém, kdy není střednědobý plán provázán s ročními plány a zejména není dostatečný prostor pro kvalitní přípravu investičních akcí podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pak postupuje nestandardně a netransparentně. V řadě případů pod časovým tlakem dochází dokonce k obcházení či dokonce k porušování tohoto zákona.

Netransparentnost, nekoncepčnost a nehospodárnost je stále stejnou písničkou v tomto resortu a je otázkou, zda současný ministr obrany tuto tristní situaci změní. Naše armáda navýšení rozpočtu potřebuje, ale toto navýšení je velmi těžké obhajovat před veřejností, pokud nehospodárnost a neefektivita stále existuje nebo pokud není resort schopen toto navýšení absorbovat. Proto také Výbor pro obranu podpořil můj návrh usnesení, kterým výbor žádá ministra obrany, aby o rozpočtových opatřeních informoval členy tohoto výboru a aby informoval a projednal plánované vojenské akvizice nad finanční rámec 50 milionů Kč v tomto výboru. Snahou členů výboru je zvýšit tlak zejména na zlepšení plánovacího procesu a zvýšení transparentnosti akvizic.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR