Ministryně školství K. Valachová: Reálné podmínky učitelů v první linii jsou neúnosné

Ministryně školství K. Valachová: Reálné podmínky učitelů v první linii jsou neúnosné

05.01.2016 Učitele, žáky i rodiče čeká poměrně rušný rok. V září se začne uplatňovat školská novela, která zajišťuje všem dětem s handicapem nárok na podpůrné prostředky, aby se mohly vzdělávat společně s ostatními v běžných školách. Sněmovna by měla schválit i předpis, na jehož základě se od letošního školního roku zavede desetiletá školní docházka s povinným posledním rokem v mateřské škole. Přijímací zkoušky na střední školy zůstávají v současné podobě, ale ředitelé mohou využít testy od státní společnosti Cermat a rozhodnout, jakou váhu budou jejich výsledky mít. Příští rok by měly být už zkoušky na všechny maturitní obory povinné a úlohy zadávané centrálně. Nemění se ani maturitní zkouška, sloh z češtiny budou i letos opravovat místní pedagogové (i to má být za rok jinak, práce budou opět prověřovat centrální hodnotitelé). Maturanty nadané na cizí řeči jistě potěší, že jednu ze tří profilových částí bude moci nahradit certifikát z úspěšně složené standardizované zkoušky z cizího jazyka. Skončí také nedůstojné propouštění kantorů na dva prázdninové měsíce, ale bohužel i pokusy s hořlavými látkami v hodinách chemie, což způsobila novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministryně školství Kateřina Valachová je odhodlaná všemi způsoby podpořit učitele včetně jejich odměňování. Deník s ní hovořil o nově vznikajícím kariérním řádu.

Pedagogové už léta čekají na pravidla, podle nichž by dostávali plat a odměny, aniž by na to měl vliv aktuálně úřadující ministr. Dočkají se?

Reálné podmínky učitelů v první linii pokládám za absolutně neúnosné a nepřijatelné. Nemůžeme dál pokračovat ve stávajícím systému ohodnocování jejich práce. Novelu zákona o pedagogických pracovnících předložíme vládě do konce března.

Ta bude obsahovat i návrh kariérního řádu?

Ano, postupujeme cestou tří kariérních stupňů. V prvním půjde o absolventy vysoké školy, kteří musejí projít dvouletým adaptačním obdobím. Tady jsme oproti původním úvahám více propojili profil absolventa pedagogické fakulty se standardem učitele a vedle úlohy mentora z příslušného školního sboru jsme zdůraznili podporu odborné veřejnosti z akademické půdy. Ta by měla hrát důležitou roli v celkovém profesním rozvoji začínajícího učitele.

Čili platí, že začínající učitel neprojde prvním stupněm zcela automaticky, ale bude muset prokazovat nově nabyté dovednosti?

Počítáme s tím, že při přechodu z prvního do druhého stupně proběhne jednoduché atestační řízení, jež ověří úspěšné zvládnutí adaptačního období z hlediska pedagogické odbornosti. Atestační komise bude složena z ředitele příslušné školy a mentora. Přechod bude spojen s nárokem učitele na zvýšení platu až v rozsahu dvou tisíc korun, a to k tarifnímu platu. S ministerstvem práce a sociálních věcí jsme se dohodli, že se bude jednat o speciální část tabulky pro učitele.

Pokud se mladý člověk rozhodne i poté zůstat ve školství a nezlákají ho lukrativnější nabídky, co ho čeká ve druhém kariérním stupni?

Projde pětiletým obdobím, v němž bude učit a sám se vzdělávat, aby dosáhl na možnost přejít do třetího kariérního stupně. Jeho získané dovednosti, schopnosti, vědomosti a zkušenosti budou zkoumány na základě hodnoticích kritérií. Při jejich sestavování se budeme inspirovat například systémem zkoušek ve státní službě, ale také řadou norem, jež jsou kvalitně a funkčně nastaveny na mnoha školách již nyní. I při přechodu do třetího kvalifikačního stupně by mělo dojít ke zvýšení odměny učitele formou speciální části tabulek. V rámci kariérního postupu se soustřeďujeme na pedagogické kompetence, nikoli na ty, které přímo s učitelstvím nesouvisejí.

Znamená to konec příplatků za všechny ostatní činnosti, kterých má každý kantor na škole požehnaně?

Specializační příplatky neopouštíme, ale chceme zredukovat jejich počet s ohledem na soupis možných mimo učitelských činností. Nadále počítáme s příplatkem pro metodika prevence sociálně patologického jednání nebo pro výchovné poradce.

Co se stane po sedmi letech, kdy učitel úspěšně projde dvěma kvalifikačními stupni?

Měl by dosáhnout na třetí stupeň a stát se vynikajícím učitelem.

Čím by se měl odlišovat od svých kolegů, kteří na tento stupínek nedosáhnou?

Mělo by jít o učitele, který mimořádně kvalitně zvládá všechny kompetence, jež jsou na něj z hlediska učitelství kladeny. Musí splnit všechny požadavky a být také vynikajícím způsobem hodnocen v rámci učitelského sboru. Uvědomuji si, že při měření kvality intelektuální práce je každé hodnocení do určité míry subjektivní. K jeho objektivizaci by mělo dojít prostřednictvím komise, která bude složena tak, aby zajistila spravedlivé posouzení dotyčného učitele i srovnání jeho práce s ostatními kolegy. Předpokládám, že při zavádění kariérního řádu budeme postupně cizelovat metodiku ověřování všech požadavků na dosažení standardu vynikajícího učitele. Ta už ale nebude součástí zákona, stanovíme ji prováděcím předpisem.

Vejde se do metodiky odlišení učitelů, kteří sice bravurně ovládají svůj předmět, ale neumějí ho podat natolik poutavě, aby byli i vynikajícími pedagogy, na jejichž hodiny se žáci těší a na něž pak vzpomínají celý život?

Tady je důležité říct, že zatímco u prvního a druhého atestačního stupně počítáme s poměrně svižným náběhem, u třetího tolik nespěcháme. Do konce ledna bude jasné, jak rychle budou po sobě následovat první dvě ověřovací období kariérního řádu, před spuštěním třetího bude muset uběhnout minimálně jeden školní rok ověřování. Nejvíc nám jde o to, aby celý proces byl transparentní, aby byla jasně daná kritéria hodnocení a aby složení komise bylo spravedlivé. Učitelé si dnes hodně stěžují právě na to, že na mnoha školách nejsou hodnoticí měřítka nastavena srozumitelně. Proto kariérní řád zavede plány osobního rozvoje a předpokládá i pravidelné pohovory s ředitelem o jejich naplňování. On jim bude říkat, zda se posouvají správným směrem, kde mají přidat a na čem pracovat.

Počítá kariérní řád se závazně stanoveným finančním ohodnocením? Zkrátka když učitel splní všechny požadavky a projde u komise, bude mít nárok na konkrétní částku k platu navíc?

Při pilování paragrafového znění jsme se zaměřili na všechny složky hodnocení. Kariérní řád, profil absolventa či standard učitele jsou z mého pohledu jakousi nadstavbou. Absolutní základ, který musí být naplňován – a žel bohu zatím není – jsou správně nastavené tarify a začlenění učitelů do platových tříd. Jde zároveň o to, aby v rámci osobních příplatků a odměn měl ředitel k dispozici tolik finančních prostředků, aby je mohl přiznávat. Pevně jsme se shodli na tom, že vedle finančního posunu v rámci tří stupňů kariérního řádu a specializačních příplatků zůstanou zachovány tarif, osobní příplatek a odměna jako základní ohodnocení učitele. Budu trvat na tom, aby objem prostředků na osobní příplatky a odměny byl pevně fixován. Tím budou zajištěny i nenárokové složky platu. Momentálně to tak není a ředitelé potvrzují, že osobní příplatek často používají k reflexi činností učitelů, které by v budoucnu měly být ohodnoceny specializačním příplatkem nebo v rámci kariérních stupňů.

Chcete říct, že osobní příplatek, který má sloužit k ocenění mimořádné pedagogické práce, se nyní používá spíš pro ohodnocení práce nesouvisející s výukou?

Bohužel jsem získala velmi nepříjemný pocit, že jen v minimu případů osobní příplatek slouží k ocenění kvality a individuálního vkladu učitele do vzdělávacího procesu.

Máte ambici to napravit?

Mám ambici učinit hlubší systémové kroky k nápravě tohoto stavu. S kolegy z odborných asociací jsme se shodli, že je zcela namístě prosazovat kariérní řád, ale nesmíme zapomenout na to, že dnes nejsou naplňovány ani oprávněné nároky učitelů z hlediska stávajících složek platu, tedy tarifů, osobních příplatků a odměn. Prémie ve výši 150 korun hrubého v situaci, kdy má učitel telefonní seznam úkolů, které vedle učitelství vykonává, nesvědčí o příliš dobré kondici společnosti.

Zdroj: Deník

 

Kateřina Valachová

  • ministryně školství, mládeže a tělovýchovy