Jen hloupá vláda opakuje stále tytéž chyby

Jen hloupá vláda opakuje stále tytéž chyby

21.06.2012 Není hloupý, kdo dělá chybu. Je hloupý ten, kdo udělá tutéž chybu znova. Nečasova vláda od samého začátku porušuje své vlastní sliby a deklarované priority, když odsunuje elementární podporu vědy a výzkumu na samý okraj zájmu státu. Pravicová vláda tak kromě této destruktivní činnosti ještě páchá chyby, kterými skutečně láme této oblasti vaz.

 

Chyba číslo 1

Jde o převod učňovských škol z oblasti hospodářství pod ministerstvo školství. Tím došlo k odpojení praxe a odborného vzdělávání, ztrátě zájmů hospodářské sféry o odbornou přípravu. Opakováním této chyby je likvidace rezortních výzkumných ústavů.

Obávám se (jako u učňovského  školství) rozpojení teorie a praxe, oddálení přenosu vědeckých poznatků do praxe. Přitom resortní výzkumné ústavy jsou výrazní nositelé aplikovaného výzkumu, strategických badatelských směrů.

Například Výzkumný ústav potravinářský provádí výzkum v oblasti bezpečnosti potravin a jejich nutriční hodnoty. Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví se zabývá biologickými riziky, ekologií lesa, kulturní krajinou  a sídly,  šlechtěním a pěstebními  technologiemi.

Jsou to především resortní výzkumné ústavy, které mají schopnost realizace inovací, převodů poznatků do praxe, tedy zvýšení konkurenceschopnosti země, vytvoření podmínek pro znalostní, inovativní společnost  s hospodářstvím založeném na chytrých technologiích a inovacích.

Nečasova vláda je však trefuje přímo do vazu.

 

Chyba číslo 2

Podporu inovací vláda P.Nečase verbálně deklaruje , ale Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experiment. vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014 v současném návrhu počítá i s variantou, která je fakticky likvidační pro výzkumné  ústavy. Peníze pro ministerstvo školství navyšuje o 362 milionů korun,  ale všechny další omezuje: AV ČR  mínus 252 milionů Kč, MZe: mínus 64 milionů Kč, MZ: mínus 25 milionů Kč, MPO: mínus 9 milionů Kč, MK: mínus 4 milionů Kč, MO: mínus 5 milionů Kč, MV: mínus 3 milionů Kč

Země, které se evidentně dobře vypořádaly s krizí, nejen že mají solidární systémy veřejných služeb, ale také hned v jejím počátku masivně podpořily výzkum, vývoj a inovace.

 

Chyba číslo 3

13. 6. 2012 byla usnesením vlády schválena Metodika hodnocení výsledků výzkumných  organizací (a hodnocení výsledků programů pro léta 2010 a 2011 a 2012). Problém je to, co je hodnoceno. Nedošlo k žádné změně, příliš se neliší od „kafemlejnku“. Hodnocení výsledků je administrativní, mechanické zpracování RIV.

Diskutabilní je např. stejná váha patentů, užit. vzorů, průmyslových vzorů, prototypu, odborné knihy v cizím jazyce aniž by bylo uvažováno, jakou reálnou váhu  a společenskou prospěšnost  a využitelnost mají v jednotlivých oborech.

Absolutně nijak se v hodnocení neprojeví účast našich vědců v mezinárodních projektech. I ministerstvo si přitom ztěžuje na malé zapojení českých výzkumných pracovišť do mezinárodních projektů, zejména ve vazbě na Evropský inovační a technologický institut a navazující   vzdělanostní a inovační společenství.

Jako nehodnocené výsledky v metodice nejsou zařazeny ani audiovizuální tvorba, výstavy, workshopy, konference, které jsou velmi žádoucími činnostmi pro další rozvoj výzkumu a inovací.

Nenamítám nic proti navýšení prostředků pro ministerstvo školství. Vyzývám ovšem jasně ministra školství, vládu a ostatní ministerstva, zejména životního prostředí, aby přehodnotili záměr omezení resortních výzkumných ústavů a objektivizovali systém hodnocení VVI .

 

Chyby pravicové Nečasovy vlády již v této chvíli poškozují schopnost ČR být vzdělanostní inovační ekonomikou. Sociální demokracie proto hledá v diskuzi nad zelenou knihou k vědě, výzkumu a inovacím společenskou dohodu nad optimálními řešeními pro vědu a její další rozvoj nejen jako základní podmínky pro konkurenceschopnost země. Zásadně odmítáme přistoupit na vládní snahu o faktickou likvidaci této oblasti.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum