Fungující stát je stát užitečný lidem

Fungující stát je stát užitečný lidem

27.09.2013 Fungující stát mimo jiné znamená obnovení a zajištění základních pilířů konkurenceschopnosti: fungujících institucí, dostatečných zdrojů financování, rozvoje lidských zdrojů, dostatečné infrastruktury, posílení výzkumu, vývoje a inovací. Užitečný stát je stát veřejných služeb podporující konkurenceschopnost pro vysokou kvalitu života občanů.

 

Současný stav:

Nefungují instituce. Současné řízení je chaotické, resorty nespolupracují, instituce jsou čím dál tím více arogantní vůči občanům, neexistuje posouzení efektivnosti jednotlivých úřadů ani faktická koordinace jejich činnosti, nepřehledný systém je živnou půdou pro korupci

Nejsou dostatečné zdroje financování. Neexistuje dlouhodobá strategie, naopak jsou vytvářeny menší či větší tunely, evropské fondy nejsou dostatečně a efektivně využívány, neexistují společné projekty veřejného a soukromého sektoru

 Nikdo se nezabývá  rozvojem lidských zdrojů. Vzdělávací soustava málo koresponduje s trhem práce, neodpovídá role ani ohodnocení učitele, neexistuje téměř systém celoživotního vzdělávání.

Infrastruktura  je nedostatečná. Není dobudovaná dopravní infrastruktura, chybí nebo je neefektivní infrastruktura všech zásadních systémů veřejných služeb

Výzkum, vývoj a inovace jsou Popelkou. Správa vědy není dostatečně efektivní, správa vědy je roztříštěná a nekoordinovaná, neumí překonat nebo dokonce vytváří bariéry mezi resorty, mezi jednotlivými fázemi výzkumného procesu, mezi veřejným a soukromým sektorem, akademickou sférou a hospodářstvím, to vede k neefektivnímu využívání finančních prostředků zde, podrývá schopnost české vědy zapojovat se do mezinárodních projektů a tedy posouvat technologickou úroveň v ČR.

 

Program ČSSD pro vědu, výzkum a inovace:

 Úroveň vědy je součástí civilizační a kulturní úrovně národa, výsledky vědeckého bádání rozšiřují hranice vědění a jsou podstatné pro aplikovaný a průmyslový výzkum a inovace ve všech oblastech společnosti. Úroveň vědy je podstatnou podmínkou pro rozvoj znalostní společnosti, která je naší vizí.

 

 Cíle  ČSSD pro VVI

  • Vytvořit efektivní a kontinuální správu vědy v ČR podporující  vědeckou komunitu i výzkumné organizace bez ohledu zřizovatele odstraňující bariéry rozvoje, koordinující veškeré aktivity v této oblasti
  • Aktualizovat Národní vědní politiku  v souladu se Strategií udržitelného rozvoje jako základní harmonogram podpory konkurenceschopnosti ČR
  • Stanovit národní priority v rámci evropských inteligentních specializací pro příští rozpočtovaní období EU a zajistit úplné a smysluplné využití evropských fondů
  • Stabilizovat financování vědy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a posílit tak konkurenceschopnost  českých výzkumných pracovišť v evropském vědeckém prostoru
  • Nastavit motivační prvky hodnocení VVI a financování tak, aby posilovalo  spolupráci  AV  ČR, univerzit a veřejných výzkumných institucí se soukromým sektorem k rychlému přenosu nových poznatků i technologií a realizaci inovací.
  •  

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum