ČSSD pro zrušení zdravotních poplatků pro děti!

ČSSD pro zrušení zdravotních poplatků pro děti!

15.04.2013 Poslanci sociální demokracie předložili návrh zákona, kterým chtějí zrušit povinné placení poplatků za pobyt v nemocnici pro děti do 18let.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu a hlavní principy navrhované právní úpravy

Každý pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění hradit
poskytovateli, který tyto hrazené služby poskytl, regulační poplatek ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém je poskytována lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče (§ 16a odst. 1 písm. f/ zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů). Tato povinnost se uplatňuje i v případě lůžkové péče poskytované dětem mladším 18 let. Stejná povinnost platit tento regulační poplatek platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li tento pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Stejně jako v případě ostatních pojištěnců není ani u dětí placení tohoto regulačního poplatku nijak časově omezeno délkou hospitalizace dítěte, resp. délkou jeho lázeňské péče. Na tento regulační poplatek se nevztahuje ani „ochranný“ roční limit podle § 16b zákona. Tento limit je pro děti mladší 18 let stanoven ve výši 2 500 Kč pouze za uhrazené regulační poplatky podle § 16a odst. 1 písm. a) až d) zákona. Za jeden měsíc lůžkové péče tak dítě, resp. jeho zákonný zástupce, zaplatí až 3 100 Kč, za jeden rok takové péče pak 36 500 Kč.

Platná právní úprava tak vytváří značnou ekonomickou bariéru při přístupu dětí ke zdravotní péči poskytované ve formě lůžkové péče v nemocnicích či lázních. Tato bariéra se ještě zvýšila výrazným zvýšením regulačního poplatku za lůžkovou péči ze 60 Kč na současných 100 Kč, k němuž došlo zákonem č. 298/2011 Sb. s účinností od 1. 12. 2011. To platí zejména v případech péče o děti z obecně příjmově slabého prostředí obyvatel nižší a střední třídy, a to zvláště při poskytování následné lůžkové péče (včetně léčebně rehabilitační péče) a dlouhodobé lůžkové péče (včetně intenzivní ošetřovatelské péče). Vysoký regulační poplatek ve výši 100 Kč za každý den lůžkové péče může v praxi mnohdy bránit i včasné léčebné rehabilitaci, která je poskytována v rámci akutní lůžkové péče. Předkladatelé návrhu
zákona v této souvislosti připomínají, že skupina poslanců již dne 14. 12. 2011 podala návrh Ústavnímu soudu, aby tuto platnou zákonnou úpravu regulačního poplatku za lůžkovou péči zrušil; Ústavní soud však o tomto návrhu dosud nerozhodl (řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 36/11).

Předkladatelé návrhu zákona jsou přesvědčeni, že zavedení regulačních poplatků je v rozporu zejména s druhou větou čl. 31 Listiny základních práv a svobod, podle něhož státní občané České republiky mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Konstrukce regulačních poplatků naopak vychází z principu, že poskytnutí veškeré zdravotní péče hrazené z veřejného pojištění, a to včetně péče neodkladné, je podmíněno zaplacením regulačního poplatku občanem (pojištěncem), čímž se z této bezplatné zdravotní péče stává péče placená. Předkladatelé se zavazují, že v případě svého znovuzvolení ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2014 předloží takovou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která veškeré regulační poplatky zruší a zavede pouze příplatek na stravu v nemocnici ve výši 60 Kč za jeden den, který se bude platit za dobu nejvýše 30 dnů hospitalizace v jednom roce.

Nyní ovšem předkladatelé reflektují politické složení současné Poslanecké sněmovny, jejíž většina, o níž se opírá nynější vláda, není úplnému zrušení regulačních poplatků příznivě nakloněna. Proto se v předloženém návrhu zákona omezují pouze na odstranění povinnosti 3 platit regulační poplatky za léčení dětí mladších 18 let formou lůžkové péče, neboť právě tento případ poplatku považují za hrubě protiústavní a nejvíce asociální a nemorální.

Nedotčena zůstává povinnost hradit regulační poplatek 100 Kč denně za pobyt průvodce dítěte, jemuž je poskytována lůžková péče, je-li tento pobyt podle § 25 zákona č. 48/1997 Sb. hrazen z veřejného zdravotního pojištění (§ 16a odst. 1 písm. f/ věta za středníkem cit. zák.). Nedotčena zůstává i povinnost hradit regulační poplatek 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství, pokud je poskytnuta dítěti v pracovní dny v době od 17 do 7 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační dobou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní službu (§ 16a odst. 1 písm. e/ zákona č. 48/1997 Sb.).

Celý text viz níže ke stažení: